Tikėjimo išpažinimas

Mes tikime:

į Vienintelį Tikrąjį Dievą, kuris apsireiškė žmonėms, kaip esantis Trijuose Asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia. Įst 6,4; Mt 28,19; 1 Jn 5,7;

į Dievą, Kūrėją viso kas matoma ir nematoma. Pr 1,1; Kol 1,16;

kad 66 knygų kanono Biblija yra Šventi Dievo įkvėpti, vieninteliai neklaidingi Raštai. 2 Pt 1,21; 2 Tim 3,15-17;

į Jėzaus Kristaus nekaltą prasidėjimą, nenuodėmingą gyvenimą, stebuklus, kuriuos Jis padarė, Jo atperkamąją mirtį, prisikėlimą kūne, įžengimą į Dangų, užtarimą Tėvo akivaizdoje, Jo antrąjį atėjimą, kaip palaimintą viltį visų tų, kurie įtikėjo Jėzų Kristų. Iz 7,14; Mt 1,23; Jn 20,30; Žyd 7,25-26; 1 Kor 15,3-4; Apd 1,9-11; Žyd 9,24; 1 Tes 4,13-18; Apd 1,11;

kad žmogus yra sukurtas Dievo; vėliau nusidėjo per nepaklusnumą Jam. Pr 1,26-31; Pr 3,1-7; Rom 5,12-21;

kad išgelbėjimas žmogui suteikiamas dovanai, tikėjimu į Jėzų Kristų, kuris atpirko mus iš nuodėmių. Ef 2,8; Tit 3,5; 1 Kor 15,3-4; Gal 2,16;

kad žmogaus atgimimas iš aukšto vyksta per Dievo Žodžio priėmimą ir tikėjimą į Jėzų Kristų,veikiant Šventajai Dvasiai. Jn 3,5-6; 1 Jn 5,10-13; Jok 1,18;

į Vienintelę Visuotinę Kristaus Bažnyčią, kurią Jis sukūrė iš kiekvienos padermės ir kalbos, žmonių bendruomenės ir tautos. Mt 16,18; Ef 3,4-6; Apr 5,9-10;

kad krikštas atliekamas pilnu panardinimu į vandenį vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mt 3,16-17; Mt 28,19;

krikštą į Šventąją Dvasią su kitų kalbų ženklu. Apd 2,2-4; Apd 10,44-46; Apd 11,14-16; Apd 19,6;

į Šventosios Dvasios dovanų veikimą Jo Bažnyčioje kaip neatšaukiamą Dievo nuostatą. 1 Kor 12,4-11; Ef 4,7-16;

kad visiems, kurie įtikėjo, Dievas liepia elgtis šventai ir gyventi Dievui tinkamą gyvenimą. 1 Pt 1,14-16; Žyd 12,14; 1 Tes 4,1-7;

į dieviškąjį ligonių išgydymą, pagal jų tikėjimą ir Dievo valią. Mt 8,13; Jok 5,13-16;

kad duonos laužymas ir gėrimas iš taurės yra Jėzaus Kristaus įsakymas, atliekamas Jo Bažnyčioje, kaip Jo kančios ir mirties prisiminimas iki Jo antrojo atėjimo. Mt 26,26-29; 1 Kor 11,23-32;

į visų, įtikėjusių į Kristų mirusiųjų, prisikėlimą kūne ir gyvųjų kūno perkeitimą Jo antrojo atėjimo metu. Jn 5,28; 1 Kor 15,22-24; 1 Tes 4,14-18;

į Kristaus antrąjį atėjimą, Jo Tūkstančio Metų karalystę šioje žemėje po didžiojo sielvarto, kai šėtonas bus sukaustytas tūkstančiui metų. Apr 20,1-6; Iz 11,6-9;

į prisikėlimą visų, neatgailavusių dėl savo nuodėmių, kurie atmetė Dievo meilę, ir jų amžiną bausmę. Jn 5,29; 2 Tes 1,9; Apr 20,10-15;

kad Dievas sukurs naują žemę ir naują dangų, šventųjų amžiną bendravimą su Dievu. Apr 21,1-7.